Uslovi sporazuma

Mobistream OU, vlasnik http://rs.letme.dance/ veb-portala, nudi "Korisnicima" da sklope Sporazum o korišćenju usluga, dostupnih na mreži

http://rs.letme.dance/ (u daljem tekstu "Ugovor") na ponuđenim uslovima.

Ovaj Sporazum je ugovor o spajanju i njegove odredbe su određene od strane Izvođača u skladu sa važećom zakonodavstvom.

Izričitim pristajanjem da se pridržava ovim termina i uslova, Korisnik prihvata ovaj Sporazum između Korisnika i Izvođača.

Ovaj dokument je ponuda Izvođača svakom licu (u daljem tekstu "Korisnik") koje je prihvatilo odredbe ove Ponude da sklopi Sporazum o koriščenju usluga na ponuđenim

uslovima.

1. DEFINICIJE

1.1. Sledeći termini imaju sledeća značenja:

1.1.1. Sajt znači vebsajt na http://rs.letme.dance/, lokacija na kojoj se pružaju relevantne Usluge i vrše plaćanja za usluge po odgovoraćoj metodi.

1.1.2. Prihvatanje znači da Korisnik u potpunosti i bezuslovno prihvata sve termine i uslove ove Ponude preuzimanjem koraka kao što je opisano u klauzuli 3. ove Ponude. Korisnik sklapa Sporazum prihvatanjem Ponude.

1.1.3. Usluga podrazumeva online usluge (video) dostupane na http://rs.letme.dance/

1.1.4. Izvođač/Korisnik se zajedno su Strane potpisnice.

1.1.5. Sporazum može sadržati termine koji nisu definisani u tački

1.2 ovog Ugovora. U tom slučaju takvi termini moraju se tumačiti u skladu sa odredbama ovog Sporazuma. U slučaju bilo kakvog sukoba između različitih tumačenja termina u ovom Sporazumu redosled prioriteta za tumačenje će biti zakonodavstvo zemlje Izvođača, zatim http://rs.letme.dance/ sajtu, a zatim najčešće prihvatljivo tumačenje odredbe.

2. PREDMET SPORAZUMA

2.1. Predmet ovog Sporazuma je pružanje pristupa plaćenom sadržaju (video) (u daljem tekstu "Usluga") Korisniku preko poslate šifre putem SMS poruke.

3. PRIHVATANJE SPORAZUMA

3.1. Kada postaje registrovani korisnik projekta, Korisnik potvrđuje da je on/ona ima 18 godina ili više.

3.2. Prijava/logovanje kroz korišćeni jedinstveni nalog Korisnika na stranicama sa prijavljivanjem na vebsajta Izvođača ili plaćanje Usluge ili status registrovanog korisnika znači da Korisnik u potpunosti i bezuslovno prihvata sve termine i uslove ovog Sporazuma.

4. PRUŽANJE USLUGA

4.1. Pre prihvatanja ovog Sporazuma Korisnik će pročitati i razumeti njegove odredbe.

4.2. Korisnik je isključivo odgovoran za održavanje poverljivosti svojih logovanja i lozinki. Sve aktivnosti koje se dešavaju pod nalogom Korisnika se smatraju da se vrši od strane Korisnika. Korisnik je isključivo odgovoran pred trećim licima za sve aktivnosti koje su se dogodile pod nalogom Korisnika. Izvođač neće biti odgovoran za bilo kakvo neovlašćeno korišćenje logovanja i lozinki Korisnika od strane trećih lica.

4.3. Prihvatanjem odredbi ovog Sporazuma Korisnik priznaje da Izvođač ne predstavlja niti garantuje Korisniku da će informacije koje pruža Usluga ispuniti te zahteve i

očekivanja i time se slaže da ograđuje i oslobađa Izvođača od svih potencijalnih

potraživanja.

4.4. Izvođač zadržava pravo da prekine Korisniku pristup sajtu (u celini ili delimično) u bilo koje vreme, sa ili bez prethodne najave, ukoliko se sumnja da je Korisnik učinio prevaru.

4.5. Smatra se da su Usluge Izvođača pružene u punoj meri i na potrebnom kvalitetu osim ako nije Korisnik nije tražio drugačije u pisanoj formi tokom trajanja Usluge.

4.6. Ukoliko korisnik nije uspeo da koristi Uslugu u celini ili delimično tokom trajanja Usluge, smatra se da su usluge u skladu sa ovim Sporazumu pružene u punoj meri.

5. OBAVEZE IZVOĐAČA Izvođač će:

5.1. Obezbediti Korisnika pristup Usluzi u skladu sa klauzulom 4 ovog Sporazuma;

5.2. Držati u tajnosti informacije koje pruža Korisniku i držati detalje tog kontakt u tajnosti, osim ako Korisnik izabere da bude dostupan javnosti ili ako ih je potrebno obelodaniti po nalogu suda ili u skladu sa važećim zakonom;

5.3. Obavestiti Korisnika o svim korisnim informacijama u vezi sa pružanjem Usluge objavljivanjem na internet stranici Izvođača;

5.4. Omogućiti pristup Korisniku do svih funkcija Usluge na nalogu Korisnika smatarajući da Izvođač nije odgovoran ukoliko Korisnik ne uspe da koristi funkcije Usluge za razloga koji su izvan kontrole Izvođača;

5.5. Obustaviti pristup Korisniku Uslugama zbog tehničkih ili drugih problema ako takvi problemi sprečavaju Uslugu da pravilne funkcioniše dok se oni ne reše.

6. OBAVEZE KORISNIKA Da bi bili u skladu sa odredbama ovog Sporazuma na odgovarajući način Korisnik:

6.1. Neće pružiti ili otkrivati trećim licima identifikacione informacije o Korisniku koji se mogu koristiti za logovanje u nalog Korisnika na vebsajtu Izvođača.

6.2. Neće koristiti pružene Usluge od strane Izvođača u komercijalne svrhe.

6.3. Neće kopirati ili prenositi bilo koji suštinski deo sadržaja vebsajta Izvođača trećim

licima i da poštuje autorska prava Izvođača i drugih nosilaca autorskih prava, nećekoristiti Uslugu u svrhe koje mogu da krše autorska prava bilo koje treće strane.

6.4. Ce biti isključivo odgovoran za pružanje tehničke mogućnosti korišćenja Usluge sa svoje strane, uključujući pristup internetu, sav potreban softver koji obezbeđuje http prenos podataka i ostalo.

6.5. Biti odgovoran za prijem i distribuciju informacija preko hardvera i softvera koji obezbeđuje rad Usluge.

7. PRAVA SVOJINE I INTELEKTUALNA PRAVA IZVOĐAČA

7.1. Korisnik prihvata i saglasan je da su USLUGA i sav potreban softver koji se odnose na to sadrže poverljive informacije i da su zaštićeni zakonom. Ni Korisnik niti bilo koja povezana lica ili entiteti neće smeti da kopiraju ili modifikuje softver Usluge, stvaraju programe na osnovu softvera Usluge, ometaju funkcionisanje softvera Usluga u cilju dobijanja programskih šifri, naloga i lozinki Korisnika.

7.2. Sav sadržaj koji je uključen ili dostupan na ovom sajtu (vebsite dizajn, simboli, logotipi, tekstovi, slike, grafika, fotografije i drugi objekti) i sama Sajt je intelektualna svojina njihovih vlasnika i zaštićen zakonom i pravilima međunarodnog prava koja se tiču zaštite autorskih prava.

8. TRAJANJE I PRESTANAK

8.1. Ponuda stupa na snagu od dana njenog objavljivanja na http://rs.letme.dance/ i traje dok ne istekne ili bude izmenjena od strane Izvođača.

8.2. Uplate se primaju od klijenata sledećih mobilnih operatera – MTS, Telenor, VIP. Pošaljite DANCE na kratki broj 3663 (120 RSD sa PDV)x2 za 7 dana dostupa (VIP). Pošaljite DANCE na kratki broj 3663 (180 RSD sa PDV)x2 za 7 dana dostupa (MTS, Telenor). Standardna cena SMS MO za krajnjeg korisnika u mreže operatera, uključujuči PDV (MTS 3,60 RSD, Telenor 3,60 RSD, VIP 3,47 RSD). Za odjavu sa servisa pošaljite STOP na kratki broj 3663 po ceni standardnog SMSa.

9. POSTUPAK ZA PSTAVARIVANJE PROMENA U UGOVORA

9.1. Korisnik prihvata i saglasan je da promena Ponude podrazumeva izmene Sporazuma između Korisnika i Izvođača, ove izmene stupaju na snagu odmah nakon promene Ponude.

9.2. Prestanak Ponude ne raskida Sporazum između Korisnika i Izvođača.

10. ODGOVORNOST STRANA, OGRANIČENJA i REŠAVANJE SPOROVA

10.1. Korisnik je odgovoran za korišćenje Usluge i za sve njene radnje koje se obavljaju tokom korišćenja tehničkih mogućnosti Usluge i zbog toga Korisnik prihvata punu odgovornost za sve moguće rizike u pogledu korišćenja pružene Usluge od strane Izvođača.

10.2. Izvođač nije odgovoran za rezultate koji se mogu dobiti usled korišćenja naručene Usluge ili za njenu vrednost za Korisnika i za kvalitet pristupa internetu. U slučaju da opcije koje se pružaju u vezi sa naručenom Uslugom ne ispunjavaju zahteve Korisnika, Korisnik može da prestanete da je koristi i on(a) da nema pravo na bilo kakvu nadoknadu u vezi s tim.

10.3. Izvođač se ne može smatrati odgovornim pod bilo kakvim okolnostima za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nanesenu od strane Korisnika u toku korišćenja

Usluge ili usled posledice njegovog neuspeha da koristi Uslugu, a posebno usled grešaka, propusta, prekida, brisanja datoteka, promena funkcija, kašnjenja i sličnih radnji, za koje Izvođač nije odgovoran.

10.4. U slučaju bilo kakvog spora ili neslaganja nastalog iz ili u vezi sa ovim Sporazumom, Strane će pokušati da ga savesno reše putem pregovora.

11. OSTALE ODREDBE Ako se jedan ili više termina ovog Sporazuma smatraju nevažećom, ovi termini ni na koji način neće uticati na važnost preostalih termina ili Sporazuma u celini.

11.2. Ovim je Korisnik saglasan da obezbedi svoje lične podatke Izvođaču obradu i dalje korišćenje, uključujući detalje koji mogu biti obelodanjeni Izvođaču tokon izvođenja

Sporazuma.

12. LOKACIJA IZVOĐAČA I DETALJI FIRME

Mobistream OU

Punane tn 56, Lasnamae, Tallin, Estonia.

Registry code: 14146991